En advokatbevilling er en tillatelse til å utøve selvstendig rettshjelpvirksomhet som advokat. Med advokatbevilling vil må få den beskyttede tittelen advokat.

Advokatbevilling får man etter å ha gjennomført tilstrekkelig utdannelse (bestått juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap), hederlig vandel, hatt minst to praksisår som advokatfullmektig og bestått advokatkurs. Bevillingen gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og følges av vilkårene i domstolloven kapittel 11, advokatforskriften og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Praksisårene har også krav slik som at man skal ha gjennomført praksis som autorisert advokatfullmektig, som dommer eller dommerfullmektig eller annet. Videre skal man under praksisårene ha gjennomført visse prosedyrer for å kunne få advokatbevilling.